ที่มาของการเป็น คปอ คณะกรรมการความปลอดภัย ในโรงงาน ต้องทำอย่างไร

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือกลุ่มบุคคลที่คอยขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในองค์กรให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการที่จะมาเป็น คปอ ได้นั้น จะต้องผ่านการอบรม คปอ ตามที่กรมสวัสดิการฯ​กำหนดเสียก่อน และ ขึ้นทะเบียนกับราชการพร้อมให้นายจ้างทำการแต่งตั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตร อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย หลักการและเหตุผล กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย… Read more

ปัญหาเสียงก้องเสียงสะท้อนจากห้องประชุมเกิดจากอะไร

หลายครั้งที่เรามักจะเจอปัญหาเสียงดังสะท้อนไปมาในห้องเวลาประชุมทำให้ผู้เข้าประชุมรู้สึกฟังไม่ชัดเจนสิ่งเหล่านี้เราสามารถแก้ไขได้โดยการกำจัดเสียงก้องในห้องประชุมหรือเลือกติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ sound engineer การเกิดเสียงสะท้อน สาเหตุหลักเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นผิวของวัสดุต่างๆภายในห้อง ไม่ว่าจะเป็นผนัง ฝ้าเพดาน เฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่ง ซึ่งวัสดุทุกชนิดมีความสามารถในการดูดซับเสียงในระดับที่แตกต่างกัน เมื่อเสียงตกกระทบกับวัตถุ เสียงบางส่วนจะถูกดูดซับไว้และจะมีบางส่วนที่สะท้อนกลับออกมา ยกตัวอย่างจากห้องโล่งๆที่ไร้เฟอร์นิเจอร์ เสียงจะก้องเพราะไม่มีสิ่งของมาช่วยดูดซับเสียงทำให้เสียงสะท้อนผนังกลับไปกลับมานั่นเอง เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง ดังนั้นถ้าวัตถุสั่นด้วยพลังงานมากแอมพลิจูดของการสั่นก็จะมาก ถ้าพลังงานที่ใช้ในการสั่นมีค่าน้อย แอมพลิจูดของการสั่นก็จะน้อย การสั่นของแหล่งกำเนิดจะถ่ายโอนพลังงานของการสั่นผ่านตัวกลางมายังผู้ฟัง ในการได้ยินเสียงครั้งหนึ่ง ๆ จะมีองค์ประกอบ  3  อย่าง คือ ต้นกำเนิดเสียง  ตัวกลาง  และประสาทรับเสียงของผู้ฟัง  ความรู้สึกในการได้ยินเสียงของมนุษย์โดยทั่วไปแยกออกเป็นลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ ความรู้สึกดัง-ค่อยของเสียง ขึ้นอยู่กับ แอมพลิจูดและความเข้มเสียง ความรู้สึกทุ้ม-แหลมของเสียง… Read more

หลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ตามกฎหมายใหม่

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๐ กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด อุบัติเหตุจากการทำงานในที่อับอากาศปัจจุบันมักพบว่าเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นไม่ได้อบรมที่อับอากาศตามกฎหมายทำให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานในสถานที่อับอากาศ โดยหลักสูตรอบรมอับอากาศสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ดังนี้ 1.หลักการและเหตุผล กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด… Read more

การทำงานกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ ตามกฎหมายเครื่องจักร 2564 มีอะไรบ้าง

ประกาศออกมาแล้วสำหรับกฎหมายการทำงานกับเครื่องจักรในปี 2564 ซึ่งรถยก fork lift เข้าข่ายเป็นเครื่องจักรประเภทหนึ่งตามนิยามในกฎหมายที่จะต้องได้รับการตรวจรับรองและผู้ที่ใช้งานจะต้องได้รับการอบรมรถยกก่อนใช้งาน เครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม และการขนส่ง ก็คือ รถยกสินค้าขนาดเล็ก หรือที่เรียกทับศัพท์ว่า รถฟอร์คลิฟท์ หรือ รถโฟล์คลิฟท์ ทั้งนี้ รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) เป็นพาหนะที่ถูกออกแบบจำเพาะ เพื่อนำมาใช้ในการขนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบภายในโรงงานอุตสาหกรรม แทนแรงงานคนมานานหลายปีแล้ว  เนื่องจากมีความสะดวก คล่องตัว และเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้ ประเด็นนี้เอง จึงทำให้รถโฟล์คลิฟท์เป็นที่นิยมแพร่หลายออกไปยังผู้ประกอบการนอกภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย รถโฟล์คลิฟท์มีหลายประเภท มากๆในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น  รถโฟล์คลิฟท์แบบสันดาปภายใน (น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สปิโตรเลียมเหลว LPG และ แก๊สธรรมชาติ CNG… Read more
การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

พื้นฐานการดับเพลิงขั้นต้นเกี่ยวกับการดับไฟประเภทต่างๆ

การดับเพลิงเบื้องต้นเราจะต้องรู้จักกับไฟประเภทต่างๆเสียก่อนเพื่อที่จะได้เลือกการใช้ถังดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของไฟในการดับเพลิงขั้นพื้นฐานเราจะได้เรียนในหลักสูตรอบรมดับเพลิงในสถานประกอบการต่างๆจะต้องจัดให้มีการอบรมกับพันกงานทุกคน 40% ของแต่ละหน่อยงานตามที่กฎหมายกำหนด และ ในทุกๆปีจะต้องทำการซ้อมอพยพหนีไฟด้วยเช่นกันวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับไฟประเภทต่างๆว่ามีอะไรบ้าง ประเภทของเพลิงไหม้ ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 อย่าง คือ เชื้อเพลิง (Fuel) ความร้อน (Heat) และอากาศ (Oxygen) โดยเพลิงไหม้เกิดจากไฟที่ลุกไหม้บนเชื้อเพลิงในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจน หากต้องการทำการดับไฟต้องทำให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหายไปหรือไม่เพียงพอต่อการเผาไหม้ ความรุนแรงเมื่อเกิดเพลิงไหม้มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิง ทำให้เพลิงไหม้ถูกแบ่งประเภท ตามเชื้อเพลิงที่ติดไฟ เพื่อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพลิงไหม้ประเภท A (Ordinary Combustibles) เพลิงไหม้ประเภทนี้เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาที่ติดไฟง่าย เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ขยะ พลาสติก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่พบได้ในอาคารที่พักอาศัยทั่วไป ซึ่งเพลิงไหม้ประเภทนี้สามารถดับได้ด้วยน้ำเปล่า… Read more
Hydraulic oil

น้ำมันไฮดรอลิคมีกี่ประเภท มีประโยชน์อย่างไรกับเครื่องยนต์

น้ำมันไฮดรอลิค Hydraulic Oil คือ สารหล่อลื่นหรือของเหลวที่ใช้ในการหล่อลื่นในระบบห้องเครื่องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิด ปัจจุบันระบบห้องเครื่องต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันไฮดรอลิคเข้ามาช่วยในการบำรุงรักษาให้เกิดการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ น้ำมันไฮดรอลิค คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ระบบไฮดรอลิค คือ การใช้ของเหลวภายใต้แรงดันสูงๆ เพื่อส่งถ่ายกำลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและในเวลาเดียวกันก็จะให้แรงเป็นเท่าทวีคูณด้วย ใช้กันแพร่หลายทั้งในอุตสาหกรรมและยานยนต์ ของเหลวไฮดรอลิค 1. น้ำ 2. น้ำมันปิโตรเลียม 3. ของเหลวอื่นๆ (สังเคราะห์) คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค 1. ความหนืดพอเหมาะ และดัชนีความหนืดสูง 2. มีจุดข้นแข็งต่ำ (Pour Point) 3. คุณภาพของน้ำมันจะต้องไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงถึงแม้อุณหภูมิในการทำงานจะสูง 4. มีคุณภาพการหล่อลื่นที่ดี และไม่ทำปฏิกิริยากับยาง… Read more
5ส

5ส เพื่อการพัฒนาในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

5ส เพื่อการพัฒนาในองค์กรทุกคนจะต้องร่วมมือกันจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือหัวหน้างานไปจนถึงระดับบริหารทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการทำ ห้า ส. อย่างเต็มที่สิ่งที่เราจะได้รับจากการทำ 5ส ทำให้ พื้นที่การทำงานของเราเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถหาสิ่งของได้อย่างง่ายรวดเร็วและถูกต้องห้าศอจึงเป็นกิจกรรมที่คนหลายหลายองค์กรนิยมนำมาประยุกต์จัดกิจกรรมในองค์กรของตนเองเพราะการทำ 5ส สามารถประยุกต์โดยการใช้อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆไม่ต้องเสียเงินซื้อเช่นการติดป้ายเตือนการติดชี้บ่งป้ายสินค้าการตีเส้นแบ่งพื้นที่บริเวณชั้นวางสิ่งของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการของเราได้อย่างดีมากและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรของเราด้วยเช่นกัน 5ส เป็นกิจกรรมที่ถูกคิดค้นและพัฒนาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงและทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นปัจจุบันคนได้นำกิจกรรมดังกล่าวเข้ามาในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหน่วยงานต่างๆ 5ส แปลมาจากคำย่อ “5S” ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคำในภาษาญี่ปุ่น 5 คำคือ S1 : SEIRI (เซริ) : สะสาง (Clearing Up) S2 : SEITON (เซตง) : สะดวก (Organizing) S3 :… Read more
การยศาสตร์

อาการปวดคออาจจะเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมได้ การจัดท่าทางการทำงานตามหลักการยศาสตร์

เคยมีอาการปวดคอร้าวไปที่สะบักและไหล่บางทีก็มีอาการปวดร้าวไปที่แขน เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในวัยกลางคนและในวัยสูงอายุ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากการเสื่อมของกระดูกคอศูนย์โรคกระดูกและข้อ หรืออีกสาเหตุอาจะเกิดจากท่าทางการทำงานนั้นไม่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์จะต้องรีบแก้ไขโดยด่วน โรงพยาบาลธนบุรี จึงได้อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุและอาการดังกล่าวว่า กระดูกสันหลังส่วนคอนั้นประกอบด้วยกระดูกอ่อนคั่นอยู่ หมอนรองกระดูกเป็นกระดูกอ่อนชนิดพิเศษ จะมีความยืดหยุ่น สามารถทำให้คอมีความยืดหด หรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ กัน ดังนั้นกระดูกคอมีหน้าที่สำคัญที่ทำให้ศีรษะสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ กันตามที่เราต้องการ เช่น ก้มหรือเงยศีรษะ หันหน้าไปทางซ้ายหรือขวา หรือเอียงศีรษะไปทางซ้ายหรือขวา นอกจากนี้กระดูกคอยังทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักศีรษะไว้ตลอดเวลา ซึ่งน้ำหนักของศีรษะและคอรวมกันประมาณ 10% ของน้ำหนักตัว ภายในกระดูกคอจะมีประสาทไขสันหลังอยู่ ซึ่งเป็นเส้นประสาทที่ไปทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและรับความรู้สึกของแขนและขา เมื่ออายุย่างเข้าวัยกลางคนคือ 30 ปีขึ้นไป หมอนรองกระดูกซึ่งเป็นกระดูกอ่อน จะเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมตัวคือ องค์ประกอบที่เป็นน้ำที่ทำให้เกิดการยืดหยุ่นในตัวของหมอนรองกระดูกคอจะลดลงไป ทำให้คุณสมบัติในการยืดหยุ่นของหมอนรองกระดูกเสียไป ทำให้กระดูกคอปล้องที่หมอนรองกระดูกมีการเคลื่อนไหวไปในลักษณะที่ไม่ราบเรียบเป็นปกติถ้าเราไม่ระมัดระวังปล่อยให้กระดูกคอเคลื่อนไหวมากเกินขอบเขต ก็จะทำให้เกิดการชำรุดของหมอนรองกระดูกคอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีผลทำให้ข้อต่อของกระดูกคอปล้องนั้นๆ เสียไป… Read more