ที่มาของการเป็น คปอ คณะกรรมการความปลอดภัย ในโรงงาน ต้องทำอย่างไร

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือกลุ่มบุคคลที่คอยขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในองค์กรให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการที่จะมาเป็น คปอ ได้นั้น จะต้องผ่านการอบรม คปอ ตามที่กรมสวัสดิการฯ​กำหนดเสียก่อน และ ขึ้นทะเบียนกับราชการพร้อมให้นายจ้างทำการแต่งตั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตร อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย หลักการและเหตุผล กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย… Read more